Vilkai nepaiso artimos žmonių kaiminystės ir nevengia rengti išpuolių netgi dieną. Scanpix nuotr.

Ne­re­gist­ruo­ji ūki­nių gy­vū­nų, jų ne­sau­gai – kom­pen­sa­ci­jos ne­bus iš­mo­kė­tos

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je nuo me­tų pra­džios vil­kai su­dras­kė 56 avis ir 1 da­nie­lių. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų pa­da­ry­tos ža­los skai­čia­vi­mo ko­mi­si­ja 24 at­ve­jais pa­tvir­ti­no, kad pa­gal su­ža­lo­ji­mo po­žy­mius, ger­klės sri­ty­je ma­to­si krau­jo žy­mės, iš­ės­ti avių šo­nai, iš­dras­ky­tos krū­ti­nės, pa­gal ap­tik­tus pėd­sa­kus, avis iš­pjo­vė vil­kai. Ūki­nin­kams bus at­ly­gin­ti nuos­to­liai, jų jau pri­skai­čiuo­ta už 5 tūkst. 112 eu­rų.

Mi­nė­tos ko­mi­si­jos na­rys, Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Eval­das Dai­naus­kas pa­ste­bi, kad už­re­gist­ruo­ti tik tie at­ve­jai, kai na­mi­niai gy­vū­nai bu­vo re­gist­ruo­ti ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­da­li­ny­je ir tai­ky­tos ap­sau­gos pre­ven­ci­jos prie­mo­nės.

– Apie 30 proc. at­ve­jų, kai vil­kai iš­pjau­na ūki­nius gy­vū­nus, mes ne­re­gist­ruo­ja­me ir kom­pen­sa­ci­jų sa­vi­nin­kams ne­iš­mo­ka­me, nes ūki­nin­kai sa­vo au­gin­ti­nių ne­re­gist­ra­vo ir jų rei­kia­mai ne­sau­go­jo, – ko­men­ta­vo E.Dai­naus­kas.

Kru­vi­nais pil­kių pėd­sa­kais – nuo ge­gu­žės iki rug­sė­jo

Sau­sio 31 die­ną da­nie­lių vil­kai pa­pjo­vė Sim­no se­niū­ni­jos Pa­sim­nių kai­me, sa­vi­nin­kui Aud­riui Grau­žiui bu­vo pa­da­ry­ta 195 eu­rų ža­la.

Avys pra­dė­tos pjau­ti ge­gu­žę. Mė­ne­sio pa­bai­go­je Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jos Že­mai­tė­lių kai­mo gy­ven­to­jas ra­do su­dras­ky­tus 3 ėriu­kus. Ūki­nin­kui bu­vo pa­da­ry­ta 190 eu­rų ža­la.

Bir­že­lį vil­kai įsi­su­ko į Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos ūki­nin­kų avių ban­das. Mak­niū­nų kai­mo ūki­nin­kė Da­lė Ba­ra­naus­kie­nė bir­že­lio 5-ąją ne­te­ko 4 ėriu­kų. Šio kai­mo ūki­nin­kui Pet­rui Ba­ra­naus­kui bir­že­lį per du kar­tus vil­kai pa­pjo­vė 6 avis ir 10 ėriu­kų.

Lie­pą vil­kai dar­ba­vo­si Rai­ti­nin­kų, Pi­va­šiū­nų, pa­sie­kė ir Aly­taus se­niū­ni­ją, pa­pjo­vę Du­bių kai­mo ūki­nin­ko Min­dau­go Ste­pa­na­vi­čiaus su­fol­kų veis­lės avį, ku­ri svė­rė apie 80 ki­log­ra­mų. Be­je, Min­dau­gas avis lai­kė ga­nyk­lo­je, ap­tver­to­je elek­tri­niu pie­me­niu.

Rug­pjū­tį Me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų pa­da­ry­tos ža­los skai­čia­vi­mo ko­mi­si­ja dar­ba­vo­si Pi­va­šiū­nų, Dau­gų, Aly­taus ir Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­se. Nu­sta­tė, kad bū­tent vil­kai iš­pjo­vė Ke­do­nių, Meš­ku­čių, Dvar­čė­nų, Gi­niš­kių, Fer­mos, Ge­nių, Kal­niš­kių ir Du­bių ūki­nin­kų avis.

Rug­sė­jo 6-ąją Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jos Už­upių kai­me pa­pjau­tos ūki­nin­ko Bro­niaus Pet­kaus 2 avys. Ža­la – 130 eu­rų.

Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria ne­pa­lik­ti gy­vu­lių be ap­sau­gos nak­tį

Anot me­džio­to­jų, vil­kus me­džio­ti rei­kė­tų pra­dė­ti anks­čiau, o ne nuo spa­lio 15-os die­nos, kaip yra da­bar. Įpras­tai pil­kiai gy­vu­lius pjau­ti pra­de­da rug­sė­jį, bet pas­ta­ruo­ju me­tu į ūkinius gy­vūnus nu­si­tai­ko vis anks­čiau.

Per pra­ėju­sį me­džiok­lės se­zo­ną mū­sų kraš­te bu­vo nu­šau­tas tik vie­nas svei­kas ir vie­nas pa­lie­gęs vil­kas (Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos te­ri­to­ri­jo­je pa­ste­bė­ti 24 vil­kai).

Šie plėš­rū­nai Lie­tu­vo­je gy­ve­na iš­skir­ti­nė­mis są­ly­go­mis, jų me­džiok­lė, vil­kų su­me­džio­ji­mo li­mi­tai men­ki, ne­ap­sau­gos ūki­nin­kų, kad ne­bū­tų už­pul­di­nė­ja­mos jų ban­dos.

Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria, jei apy­lin­kė­se gy­ve­na vil­kų, – ne­pa­lik­ti gy­vu­lių be ap­sau­gos nei die­ną, nei nak­tį. Vil­kai ne­skirs­to sa­vo gro­bio į lau­ki­nį ir na­mi­nį.

Pa­pras­čiau­sias bū­das sau­go­ti ne­to­li na­mų lai­ko­mus gy­vu­lius – už­da­ry­ti juos nak­čiai į tvar­tą. Tvar­tas ne­tu­rė­tų bū­ti sky­lė­tas. Tiems, ku­rių gy­vu­liai yra to­li nuo na­mų, ga­nyk­las re­ko­men­duo­ja­ma ap­tver­ti ga­na aukš­ta, apie 2,5 met­ro aukš­čio, tvo­ra ar­ba pen­kių vie­lų ar juos­tų elek­tri­niu pie­me­niu. Jei­gu ap­tver­ti vi­są ga­nyk­lą per­ne­lyg su­dė­tin­ga, ga­li­ma įsi­reng­ti ne­di­de­lius kil­no­ja­mus ap­tva­rus ir į juos nak­čiai su­va­ry­ti gy­vu­lius.

Ki­ta ver­tus, mė­sa­ė­džiams plėš­rū­nams gy­ven­ti taip pat rei­kia.

 

Jurgis KOCHANSKAS