Žuvies šiuose koncervuose tenka gerai paieškoti. "Plungės žinių" nuotr.

Kon­ser­vuo­tas mais­tas – sko­nio rei­ka­las. Vie­ni per­ka, ki­ti ne, vie­ni val­go ga­na daž­nai, ki­ti – tik iš­si­ruo­šę į tu­ris­ti­nį žy­gį. Skar­di­nė skumb­rės sa­vo­se sul­ty­se šį kar­tą bu­vo ir mais­to pro­duk­tų krep­še­ly­je, da­li­ja­ma­me so­cia­liai rem­ti­niems žmo­nėms. Dė­žu­tę ati­da­ręs plun­giš­kis ne­ma­lo­niai nu­ste­bo, kai drums­ta­me skys­ty­je ap­ti­ko plau­kio­jan­čias tik… tris ne­aiš­kių žu­ve­lio­kų uo­de­gė­les! „Tai to­kia da­li­ja­ma pa­ra­ma mais­to pro­duk­tais“, – liūd­nai šyp­te­lė­jo žmo­gus. Iš­ties dė­žu­tė­je bu­vęs skys­ti­mas ir tos men­kos uo­de­gos ape­ti­to ne­su­kė­lė, var­gu ar šią žu­vį ės­tų ir iš­ba­dė­jęs be­na­mis ka­ti­nas… Par­duo­tu­vė­je to­kių kon­ser­vų taip pat ne­ras­tum, nes an­trą kar­tą jų nie­kas pirk­tų, o štai rem­ti­niems žmo­nėms kaž­ko­dėl da­li­ja­ma! Ne­gi vals­ty­bė vi­sai pra­ra­do oru­mą, kad ši­taip ne­ger­bia sa­vo žmo­nių?

Plun­giš­kis pa­ra­mą mais­to pro­duk­tais gau­na jau ne pir­mą kar­tą, ta­čiau šis kar­tas – pir­mas, kai jis dėl to­kios pa­ra­mos pa­si­ju­to ne­jau­kiai, tar­si pa­že­min­tas.

„Vi­si mais­to pro­duk­tai iki šiol bu­vo ge­ri – alie­jus, mil­tai, kruo­pos, sriu­bos, kon­ser­vuo­ti žir­ne­liai ar ki­ti ruo­ši­niai… Pra­ėju­sį kar­tą į pa­ke­tą bu­vo įdė­ta skar­di­nė paukš­tie­nos kon­ser­vų, ta­čiau nie­ko pras­to apie tai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, su­val­giau, pa­ti­ko. Tik štai šį kar­tą gau­ti žu­vies kon­ser­vai ape­ti­to ne­ke­lia, pa­tys ma­tot, kad jų spal­va bai­si, kva­pas – tuo la­biau! Ir val­gy­ti nė­ra ko: pa­mai­šiau ša­ku­te ir ra­dau tik tris žu­vų uo­de­gė­les“, – ro­dė ati­da­ry­tos skar­di­nės tu­ri­nį žmo­gus.

Sa­kė, jei juo ne­ti­kim, ga­lim čia pat ati­da­ry­ti kai­my­nės, ku­ri taip pat pa­si­ė­mė mais­to pro­duk­tų pa­ke­tą, žu­vies kon­ser­vų skar­di­nę. Ta­čiau bu­vo aki­vaiz­du, kad ir to­je skar­di­nė­je žu­vies – tik dėl kva­po, nes pa­pur­čius 240 g tal­pos dė­žu­tė­je kliuk­sė­jo skys­ti­mas.

Da­li­ja­mos žu­vies kon­ser­vų skar­di­nės – ga­na ne­iš­vaiz­džios. Už­li­pin­tas po­pie­rė­lis skel­bia, kad tai yra Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos pro­duk­tas. Pa­ty­ri­nė­jus, kas pa­ra­šy­ta smul­kes­nė­mis rai­dė­mis, pa­aiš­kė­jo, kad žu­vies kon­ser­vai pa­ga­min­ti Lat­vi­jo­je, ga­lio­ji­mo ter­mi­nas baig­sis tik 2019 me­tų ba­lan­džio 20 die­ną, tai­gi dar po­rą me­tų mais­tui tiks.

„Tik­rai anks­čiau ne­bū­da­vo to­kių da­ly­kų“, – at­krei­pė dė­me­sį žmo­gus.
Plun­gės sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė sa­kė, kad sa­vi­val­dy­bė Lie­tu­vos pa­ra­mos mais­to pro­duk­tais da­li­ni­mo gran­di­nė­je yra pas­ku­ti­nė, ir ne ji spren­džia, ko­kius pro­duk­tus iš ko­kio ga­min­to­jo pirk­ti, ko­kius mais­to krep­še­lius for­muo­ti.

„Kreip­si­mės į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir darbo mi­nis­te­ri­ją. Jei iš­ties pras­ta kon­ser­vų ko­ky­bė, siū­ly­siu jų net­gi ne­be­da­lin­ti. Kam pik­tin­ti žmo­nes?“ – sa­kė G. Va­sy­lie­nė.

Vis­gi So­cia­li­nės pa­ra­mos skyriaus ve­dė­ja įpa­rei­go­jo vyr. spe­cia­lis­tę, at­sa­kin­gą už pa­ra­mos mais­to pro­duk­tais pro­gra­mą, Kris­ti­ną Ka­ra­lie­nę tre­čia­die­nį (bir­že­lio 14-ąją) nu­vyk­ti į san­dė­lį, ku­ria­me da­li­ja­mi mais­to krep­še­liai, ir pa­kal­bė­ti su at­ėju­siais žmo­nė­mis apie pro­duk­tų ko­ky­bę.

„San­dė­ly­je ati­da­rė­me dvi žu­vies kon­ser­vų dė­žu­tes, kar­tu su ma­ni­mi ir san­dė­lio dar­buo­to­jais bu­vo dar pen­ki ar še­ši pro­duk­tų pa­si­im­ti at­ėję žmo­nės. San­dė­lio dar­buo­to­ja sa­kė, jog žmo­nių nu­si­skun­di­mų dėl pro­duk­tų ko­ky­bės ne­ga­vo, mū­sų sky­rius – taip pat. Vi­siems, ku­rie tuo me­tu bu­vo­me san­dė­ly­je, tie kon­ser­vai ne­su­kė­lė jo­kių įta­ri­mų, kiek­vie­no­je ati­da­ry­to­je dė­žu­tė­je bu­vo po 4 ga­ba­liu­kus žu­vies sa­vo sul­ty­se. Ne­aiš­ku, ko­kia tų kon­ser­vų ga­my­bos tech­no­lo­gi­ja, ta­čiau, jei bū­tų bu­vę duo­nos, bū­čiau pa­ti tos žu­vies pa­ra­ga­vu­si. At­si­klau­siau at­ėju­sių žmo­nių nuo­mo­nės, man sa­kė, kad jie val­gys tuos kon­ser­vus“, – kal­bė­jo K. Ka­ra­lie­nė.

Vis­gi Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tai nu­spren­dė kreip­tis į Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do, ku­ris or­ga­ni­zuo­ja pa­ra­mą mais­to pro­duk­tais, agen­tū­rą ir at­kreip­ti dė­me­sį į žu­vies kon­ser­vų ko­ky­bę.
„Te­gul agen­tū­ros eks­per­tai pa­aiš­ki­na, ar ga­li to­kios ko­ky­bės pro­duk­tas bū­ti pa­kuo­tė­je. Aki­vaiz­du, kad skar­di­nė­je skys­čio per daug, žu­vies – per ma­žai“, – su­ti­ko su plun­giš­kio iš­sa­ky­ta nuo­mo­ne K. Ka­ra­lie­nė.

Aud­ra ZDRAMIENĖ