"Plungės žinių" nuotr.

„Lie­tu­vos paukš­ty­nuo­se skan­da­las: pa­vie­šin­tuo­se kad­ruo­se – pa­ra­zi­tais ap­te­ku­sios ir ne­gy­vos viš­tos“; „Gy­vū­nų gy­nė­jai pa­vie­ši­no in­for­ma­ci­ją apie siau­bin­gą ver­slą viš­ti­dė­se“; „Su­kre­čian­tys vaiz­dai iš Lie­tu­vos paukš­ty­nų: ne­ap­si­kęs­da­mos lai­ky­mo są­ly­gų viš­tos ža­lo­ja vie­na ki­tą“ – tai tik ke­le­tas skam­bių pa­va­di­ni­mų, pa­skli­du­sių ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se rug­pjū­čio 1 die­ną. Šią in­for­ma­ci­ją pa­vie­ši­nu­si gy­vū­nų ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja VšĮ „Tuš­ti nar­vai“ nu­ro­do, jog slap­tas ty­ri­mas at­lik­tas dvie­juo­se Lie­tu­vos paukš­ty­nuo­se: Au­sie­niš­kių (la­biau ži­no­mame kaip Vie­vio) ir Kau­šė­nų, ku­ris yra ša­lia Plun­gės.

Gy­vū­nų ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja „Tuš­ti nar­vai“ iš­pla­ti­no ir fil­muo­tą me­džia­gą, ir nuo­trau­kas, už­fik­suo­tas dvie­juo­se Lie­tu­vos viš­tų de­dek­lių paukš­ty­nuo­se.

Ak­cen­tuo­ja­ma, jog paukš­čiai gy­ve­na klai­kio­mis są­ly­go­mis – ti­pi­nia­me nar­ve vie­nai viš­tai ten­ka A4 po­pie­riaus la­po plo­tas, jos ne­ga­li pla­čiau iš­skleis­ti spar­nų, vi­są gy­ve­ni­mą pra­lei­džia smar­vė­je, pur­ve ir triukš­me. Viš­tos gy­ve­na be sau­lės, gry­no oro ir že­mės po ko­jo­mis bei nuo­lat ža­lo­ja vie­na ki­tą.
Gy­vū­nų ge­ro­vės ak­ty­vis­tė Ga­bi­ja En­ciū­tė tei­gia, kad šis ty­ri­mas – jau ant­ra­sis mė­gi­ni­mas at­kreip­ti Lie­tu­vos var­to­to­jų ir mais­to ga­min­to­jų dė­me­sį į pa­si­bai­sė­ti­nas są­ly­gas paukš­ty­nuo­se. Dar 2015 m. „Tuš­ti nar­vai“ pa­skel­bė kam­pa­ni­ją „Kiau­ši­nių kai­na“ ir ra­gi­no ne­pirk­ti nar­vuo­se au­gin­tų viš­tų kiau­ši­nių.

„Plun­gės ži­nios“ su­si­sie­kė su VšĮ „Tuš­ti nar­vai“ at­sto­vais ir pa­pra­šė at­siųs­ti nuo­trau­kas, da­ry­tas tik Kau­šė­nų paukš­ty­ne. Iš­ties vaiz­dai su­kre­čia – ma­ty­ti nu­pli­ku­sios, iš­pe­šio­to­mis plunks­no­mis, pa­ra­zi­tais ap­te­ku­sios ir net­gi ne­gy­vos viš­tos. To­kio­mis są­ly­go­mis gy­ve­nan­čių de­dek­lių kiau­ši­niai ke­liau­ja į par­duo­tu­ves ir į mū­sų skran­džius…

Ži­nia, pa­si­bai­sė­ję gy­vū­nų tei­sių ser­gė­to­jai krei­pė­si į Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą (VMVT) bei ap­skun­dė įam­žin­tų fer­mų sa­vi­nin­kus. Tei­gia­ma, jog ūki­nin­kus tar­ny­ba gi­na – esą ki­taip paukš­čių lai­ky­ti Lie­tu­vo­je ne­lei­džia kli­ma­tas. Or­ga­ni­za­ci­ja „Tuš­ti nar­vai“ ketvirtadienio rytą su bendraminčiais prie VMVT surengė ir protesto akciją, ragindami labiau paisyti gyvūnų teisių..
Dėl ki­lu­sio skan­da­lo si­tu­a­ci­ją pa­pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti Plun­gės VMVT vir­ši­nin­ko-vals­ty­bi­nio ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­riaus Vir­gi­ni­jaus Gai­liaus.

„Iš VšĮ „Tuš­ti nar­vai“ skun­dą, pil­ną ne­ri­mo, ga­vo ir Plun­gės VMVT. Keis­ta, kad įstai­gos ak­ty­vis­tai, tu­rin­tys to­kius „įro­dy­mus“, be­veik du mė­ne­sius nie­kam nie­ko ne­pra­ne­šė ir sa­vo ne­vei­ki­mu lei­do tęs­tis žiau­riam el­ge­siui su gy­vū­nais. Nu­ste­bi­no, kad skun­do be­veik kiek­vie­na pa­strai­pa pra­si­de­da žo­de­liais „ga­li­mai pa­žei­džia“ ar „ky­la pa­grįs­tų įta­ri­mų“, juos iliust­ruo­jant vaiz­do me­džia­ga ar nuo­trau­ko­mis, ne­ži­nia ko­kiais bū­dais gau­tais (ga­li­ma įtar­ti, kad ne­tei­sė­tais). Vaiz­do siu­že­te su­mon­tuo­tas už­ra­šas „Kau­šė­nai“ ne­ga­li bū­ti įro­dy­mu ir ta­pa­ti­na­mas su šiuo paukš­ty­nu.

Ta­čiau vi­suo­me­nei iš po­ros nuo­trau­kų ir ke­lių mi­nu­čių siu­že­to pa­tei­kia­mos jau api­ben­dri­nan­čios iš­va­dos, kaip ma­si­nis reiš­ki­nys, jog viš­tų svei­ka­ta su­tri­ku­si, o ge­ro­vė ne­už­tik­rin­ta, net ma­to­si vie­na ne­gy­va viš­ta nar­ve. Vie­to­je to, kad įstai­ga pa­dė­tį aiš­kin­tų­si su paukš­ty­nu ir VMVT at­sto­vais, ra­gi­na ne­pirk­ti viš­tų kiau­ši­nių, žy­mi­mų nu­me­riu 3 (šis skai­čius nu­ro­do viš­tų de­dek­lių lai­ky­mo bū­dą), ir taip „pa­dė­ti“ viš­toms. Bet šiuo bū­du viš­tas lai­ko ir kiau­ši­nius gau­na apie 97 proc. paukš­ty­nų. Tai pra­mo­ni­nis bū­das, įtei­sin­tas (ypač gy­vū­nų ge­ro­vės as­pek­tu) Eu­ro­pos są­jun­go­je ir ki­to­se ša­ly­se ati­tin­ka­mais tei­sės ak­tais.

Su­pran­ta­ma, Plun­gės VMVT pa­rei­gū­nai, ga­vę įstai­gos skun­dą, ne­del­siant pra­dė­jo Kau­šė­nų kai­me esan­čių paukš­ty­nų (juo­se šiuo me­tu lai­ko­ma apie pu­sė mi­li­jo­no viš­tų, nors ga­li­ma lai­ky­ti iki 700 tūks­tan­čių) pa­tik­ri­ni­mą dėl gy­vū­nų ge­ro­vės rei­ka­la­vi­mų už­tik­ri­ni­mo.

Mū­sų pa­rei­gū­nai tik­ri­no viš­tų lai­ky­mo są­ly­gas nar­vuo­se (vie­nai viš­tai ten­kan­tį nar­vo grin­dų plo­tą, lak­tos bei pri­ėji­mo prie le­sa­lų lo­ve­lio plo­čius), pa­tal­pų są­ly­gas ir būk­lę (ap­švie­ti­mo, oro apy­kai­tos, tem­pe­ra­tū­ros, oro drėg­mės ir ki­tus pa­ra­met­rus bei va­ly­mą, dez­in­fek­ci­ją), šė­ri­mą (le­sa­lų nor­mas, už­tik­ri­nan­čias viš­tų fi­zio­lo­gi­nius po­rei­kius) bei viš­tų svei­ka­tos būk­lę, viš­tų kri­ti­mų (gai­ši­mo) skai­čių.
Iš tu­ri­mų duo­me­nų ga­li­ma teig­ti, kad Kau­šė­nų paukš­ty­nai už­tik­ri­na tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus ir nor­mas. Pa­žy­miu, kad šie paukš­ty­nai vie­ni pir­mų­jų Lie­tu­vo­je viš­tų lai­ky­mui pra­dė­jo nau­do­ti (nuo 2004–2006 me­tų) pa­ge­rin­tus viš­tų de­dek­lių nar­vus (su di­des­niais plo­tais ir plo­čiais), ku­riuo­se lai­ko­ma apie 10 proc. ma­žiau viš­tų, nei lei­džia nor­ma.

Dėl viš­tų svei­ka­tos ir kri­ti­mų. Pa­ro­dy­tuo­se vaiz­duo­se ma­to­si „nu­pe­šio­tos“ viš­tos, tiks­liau – su iš­kri­tu­sio­mis plunks­no­mis ar nu­si­šė­ru­sios. Tai nė­ra li­gos (svei­ka­tos su­tri­ki­mo) po­žy­mis, o nor­ma­li or­ga­niz­mo fi­zio­lo­gi­nė re­ak­ci­ja į in­ten­sy­vų kiau­ši­nių dė­ji­mą, to­dėl su­ma­žė­ja (ga­li ir vi­sai ne­be­dė­ti) viš­tų dės­lu­mas, bet per ati­tin­ka­mą lai­ką, esant ki­toms są­ly­goms, plunks­nos atau­ga. Ta­čiau įmo­nė, kiau­ši­nius gau­nan­ti pra­mo­ni­niu (in­ten­sy­viu) bū­du, to­kias viš­tas iš­ve­ža sker­di­mui. Ne­nei­gia­me, kad pa­vie­nių viš­tų su iš­kri­tu­sio­mis plunks­no­mis yra ir Kau­šė­nų paukš­ty­nuo­se, bet, kaip mi­nė­ta, dėl eko­no­mi­nio iš­skai­čia­vi­mo jos pa­sker­džia­mos.

Dėl skun­de nu­ro­dy­tos kri­tu­sios viš­tos. Su­pran­ta­ma, šie paukš­čiai ne­gy­ve­na am­ži­nai, to­dėl jų gai­ši­mas ne­iš­ven­gia­mas. Per sa­vai­tę viš­tų gaiš­ta­mu­mas ne­ga­li bū­ti di­des­nis kaip 3 proc. Pa­žy­miu, kad pa­tik­ri­ni­mo me­tu gaiš­ta­mu­mas sie­kė apie 0,3 proc., t. y. 10 kar­tų ma­žiau, nei leis­ti­na. Nepa­si­tvir­ti­no ir „ga­li­mas įta­ri­mas“, kad viš­tos ne­tik­ri­na­mos kas­dien – kiek­vie­no­je paukš­ti­dė­je vi­są die­ną dir­ba at­sa­kin­gas as­muo, ku­ris ste­bi viš­tų svei­ka­tos būk­lę, ser­gan­čias pa­tal­pi­na į sa­ni­ta­ri­nį nar­ve­lį, su­ren­ka kri­tu­sias (gai­še­nos iš­ve­ža­mos į Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nę sa­ni­ta­ri­ją). Be to, ste­bi pa­ša­rų ir van­dens su­var­to­ji­mo kie­kį (jis ne­ga­li su­ma­žė­ti dau­giau kaip 20 proc.), viš­tų dės­lu­mą (kiau­ši­nių pro­duk­ci­ja per dvi die­nas ne­ga­li su­ma­žė­ti dau­giau kaip 5 proc.), at­lie­ka ki­tus dar­bus (au­to­ma­ti­zuo­tų da­vik­lių rod­me­nų ste­bė­se­ną).

Be to, įmo­nę nuo­lat ap­tar­nau­ja pri­va­tus ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas, ku­ris, esant po­rei­kiui, at­lie­ka pro­fi­lak­ti­nes prie­mo­nes, pvz., prieš er­kes, ku­rių nai­ki­ni­mui nau­do­ja­mos gy­vū­nams ne­kenks­min­gos me­džia­gos. Be­je, pa­tik­ri­ni­mo me­tu er­kių bu­vi­mo po­žy­mių vi­zu­a­liai ne­pa­ste­bė­ta.
Įver­ti­nus paukš­ty­nų pa­tik­ri­ni­mų re­zul­ta­tus, ku­rie bu­vo at­lik­ti ob­jek­ty­viai ir nie­ko ne­sle­piant, ga­li­ma teig­ti, kad paukš­ty­nai ati­tin­ka tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus, pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta, skun­das nepa­si­tvir­ti­no. Ma­nau, kad įstai­ga „Tuš­ti nar­vai“, su­kel­da­ma vi­suo­me­nė­je ažio­ta­žą, vie­to­je ben­drai pri­im­ti­nų pro­ble­mų spren­di­mų bū­dų pa­si­rin­ko tei­si­nio ni­hi­liz­mo ke­lią, su ga­li­mais šan­ta­žo ir eko­no­mi­nio ken­ki­mo po­žy­miais tam tik­rai įmo­nių gru­pei“, – sa­kė Plun­gės VMVT vir­ši­nin­kas V. Gai­lius.

Li­na MOTUŽIENĖ