P. Lileikio nuotr.

Miš­kai – vie­ni pa­grin­di­nių Lie­tu­vos gam­tos tur­tų, jie ten­ki­na tiek vals­ty­bės, tiek vi­suo­me­nės po­rei­kius, sau­go kraš­to­vaiz­džio sta­bi­lu­mą, ap­lin­kos ko­ky­bę, tei­kia eko­no­mi­nę nau­dą. Ne­pri­klau­so­mai nuo to, koks miš­ko sta­tu­sas – ar jis pri­va­tus, ar pri­klau­so vals­ty­bei, – jis yra na­cio­na­li­nis tur­tas. Ap­mau­du, kad šis tur­tas ne­re­tai nė­ra itin pri­žiū­ri­mas ir sau­go­mas – miš­kai vi­lio­ja no­rin­čius grei­tai at­si­kra­ty­ti ne­be­rei­ka­lin­go tur­to. Gy­ven­to­jų įpro­tis vež­ti bui­ti­nes at­lie­kas, se­nus ra­kan­dus ir ki­tas šiukš­les iš so­dy­bų, na­mų ir bu­tų – se­niai ži­no­mas ir, de­ja, ne­ste­bi­nan­tis.

Miš­ki­nin­kai: miš­kai vis dar ne­iš­si­va­duo­ja nuo šiukš­lių

Tarp daž­niau­siai miš­kuo­se pa­si­tai­kan­čių nu­si­kal­ti­mų ir pa­žei­di­mų, to­kių kaip ne­tei­sė­ti kir­ti­mai, tvo­rų tvė­ri­mas, pa­ga­min­tos me­die­nos gro­bi­mas, įvar­di­ja­mas ir šiukš­li­ni­mas. Šiukš­li­ni­mas miš­kuo­se, ypač prie­mies­ti­niuo­se, kaip pa­ste­bi spe­cia­lis­tai, bu­vo ir lie­ka opi pro­ble­ma. „Jau 30 me­tų ste­biu šį reiš­ki­nį, nie­kur jis ne­dings­ta, nors šiukš­li­ni­mo mas­tai gal ir ma­žė­ja“, – sa­ko Plun­gės gi­ri­nin­ki­jos gi­ri­nin­kas Al­gi­man­tas Kra­ji­nas.
Miš­ki­nin­kai yra tie žmo­nės, ku­riems daž­niau­siai ir ten­ka pa­si­rū­pin­ti jų pri­žiū­ri­mo­je te­ri­to­ri­jo­je iš­mes­tų at­lie­kų su­tvar­ky­mu – pri­šiukš­lin­tus miš­kus kuo­pia miš­kų urė­di­jų dar­buo­to­jai. Ge­rai, jei or­ga­ni­zuo­jant įvai­rias ak­ci­jas, pri­si­jun­gia ir pi­lie­tiš­ki gy­ven­to­jai.

Pa­sak A. Kra­ji­no, kiek­vie­ną ru­de­nį ir pa­va­sa­rį sten­gia­ma­si suor­ga­ni­zuo­ti miš­ko šva­ri­ni­mo dar­bus – ten­ka į są­var­ty­ną iš­vež­ti po pil­ną prie­ka­bą „gė­rio“, ku­rio miš­ke tik­rai ne­tu­rė­tų bū­ti. Tai už­si­li­kę „bam­ba­liai“, plas­ti­ki­niai mai­še­liai, sta­ty­bi­nis lau­žas, bui­ti­nė tech­ni­ka, pa­dan­gos ir pan. Plun­gės gi­ri­nin­ko dar­bo pa­tir­tis lei­džia iš­skir­ti tris „karš­čiau­sius“ Plun­gės miš­kus, itin pa­mėg­tus šiukš­lin­to­jų. Tai Kri­po gi­re­lė, Kal­niš­kių miš­kas ir Stal­gė­nų miš­kas ties Mi­la­šai­čiais. „Ge­rai, kad prie gi­re­lės ap­si­gy­ve­no žo­džio ne­bi­jan­tis pa­sa­ky­ti ver­sli­nin­kas, tai šiukš­lin­to­jų čia ge­ro­kai su­ma­žė­jo. Kal­niš­kių miš­ke anks­čiau bu­vo ne­ma­žai pra­va­žiuo­ja­mų ke­liu­kų – tai­gi pa­to­gu už­suk­ti ir at­si­kra­ty­ti tu­ri­mo­mis at­lie­ko­mis. Pa­nai­ki­no­me kai ku­riuos ke­liu­kus, ir si­tu­a­ci­ja kiek pa­si­tai­sė“, – džiau­gia­si miš­ki­nin­kas. O gal ir žmo­nės da­ro­si są­mo­nin­ges­ni, su­pran­ta, kad terš­ti gam­tos ne­de­ra. „Vis­gi „zlas­tis“ daž­nai ima ant gry­bau­to­jų ir uo­gau­to­jų, ku­rie, nau­do­da­mie­si miš­ko tei­kia­mo­mis gė­ry­bė­mis, „at­si­dė­ko­ja“ pa­lik­da­mi pa­vie­nių šiukš­lių“, – ap­gai­les­ta­vo A. Kra­ji­nas.

Pla­te­lių gi­ri­nin­ki­jai pri­klau­san­čius miš­kus pri­žiū­rin­tis gi­ri­nin­kas Juo­zas Ber­nius sa­ko, kad ir jam ten­ka su­si­dur­ti su šiukš­li­ni­mo miš­kuo­se at­ve­jais. Ypač liū­di­na iš au­to­ser­vi­sų at­vež­tos šiukš­lės. Pas­ta­ro­sios at­lie­kos, kaip ži­nia, ga­li bū­ti ypač ža­lin­gos gam­tai. Pa­šne­ko­vas abe­jo­ja, ar ka­da pa­vyks at­si­kra­ty­ti įpro­čio da­ry­ti gam­to­je ne­tvar­ką. Miš­ki­nin­kas ma­no, kad, jei gy­ven­to­jams už su­kaup­tas at­lie­kas rei­kės mo­kė­ti pa­gal iš­vež­tų kon­tei­ne­rių kie­kį, ti­kė­ti­na, kad vėl ne­su­in­ten­sy­vės at­lie­kų srau­tas į miš­kus. J. Ber­nio pa­ste­bė­ji­mu, šva­rą miš­kuo­se pa­lai­ky­ti pa­de­da at­si­ra­du­si ta­ros už­sta­to sis­te­ma – įvai­rių gė­ri­mų skar­di­nių ir bu­te­lių po­il­siau­to­jai miš­kuo­se be­veik ne­be­pa­lie­ka.

Už miš­kų ter­ši­mą – tūks­tan­ti­nės bau­dos

As­me­nys, pa­lie­kan­tys at­lie­kas, ne­rei­ka­lin­gus daik­tus miš­kuo­se ar ki­to­se ne­de­ra­mo­se vie­to­se, ri­zi­kuo­ja su­lauk­ti pi­ni­gi­nės bau­dos. Kaip pa­ste­bė­jo kal­bin­ti miš­ki­nin­kai, jiems daž­nai ten­ka dirb­ti sek­lio dar­bą ieš­kant šiukš­lių šei­mi­nin­ko, o juos su­ra­dus – ne tik nu­baus­ti už gam­tai da­ro­mą ža­lą, bet ir įpa­rei­go­ti pa­da­ry­tą šiukš­ly­ną iš­kuop­ti. „Ka­dan­gi tu­riu įpro­tį nu­fo­tog­ra­fuo­ti man įta­ri­mą su­kė­lu­sio au­to­mo­bi­lio nu­me­rius, kar­tą taip už­fik­sa­vau į mū­sų miš­kus sta­ty­bi­nį lau­žą at­ve­žu­sius žmo­nes net iš ki­to ra­jo­no, iš Vyd­man­tų“, – pri­si­me­na Pla­te­lių gi­ri­nin­kas J. Ber­nius. Be­je, Pla­te­lių gi­ri­nin­ki­jos te­ri­to­ri­jai pri­klau­san­čius miš­kus yra „pa­mė­gę“ ir šiukš­lin­to­jai iš kai­my­ni­nio Skuo­do ra­jo­no.

Plun­gės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros vyr. spe­cia­lis­to Ne­ri­jaus Ab­lin­gio tei­gi­mu, už ap­lin­kos ter­ši­mą, gre­sia ga­na di­de­li ne­ma­lo­nu­mai. Pri­klau­so­mai nuo at­lie­kų kie­kio ir jų pa­vo­jin­gu­mo gam­tai ly­gio, va­do­vau­jan­tis LR Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 247 straips­niu, šiukš­lin­to­jai ga­li su­lauk­ti ne tik įspė­ji­mo, bet ir ne vie­ną tūks­tan­tį eu­rų sie­kian­čios pi­ni­gi­nės bau­dos. „Šie­met, va­do­vau­jan­tis Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to veik­los pla­nu, pla­nuo­ja­me lan­ky­tis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kai­miš­kų se­niū­ni­jų te­ri­to­ri­jo­se, ap­žiū­rė­si­me ir įver­tin­si­me tar­šos ži­di­nius“, – in­for­ma­vo N. Ab­lin­gis. Ter­šė­jus baus­ti ga­li ne tik ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rų dar­buo­to­jai. Miš­kų pa­rei­gū­nams yra su­teik­ti vals­ty­bi­nių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rių įga­li­ni­mai, tai reiš­kia, kad jie už įvai­rius ap­lin­kos ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus ga­li skir­ti ad­mi­nist­ra­ci­nes bau­das.

At­lie­kas tvar­ky­ki­me tin­ka­mai

Kad šiukš­lėms miš­kuo­se – ne vie­ta, at­ro­do, tu­rė­tų bū­ti aiš­ku vi­siems. Ste­bi­na, kai žmo­nės rei­ka­lau­ja svei­kos ir šva­rios gam­tos, rek­re­a­ci­nių įren­gi­nių, ta­čiau pa­tys ne­va­ly­vai ter­šia gra­žiau­sius gam­tos kam­pe­lius. Kam temp­ti šiukš­les į miš­ką ir ri­zi­kuo­ti gau­ti už tai bau­dą, jei sa­vi­val­dy­bė­je vei­kia at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­ma, ku­rios pa­grin­di­nis tiks­las ir yra su­teik­ti są­ly­gas žmo­nėms tin­ka­mai tvar­ky­ti sa­vo su­kaup­tas at­lie­kas.