Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos (VPK KPONTV) pa­rei­gū­nai, rugpjūčio 3-iąją ga­vę pra­ne­ši­mą apie nu­si­kal­ti­mą, tą pa­čią die­ną su­lai­kė du as­me­nis, įta­ria­mus Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jo pa­gro­bi­mu.

2017 m. rug­pjū­čio 3-io­sios ry­te į ben­drą­jį pa­gal­bos cen­trą pa­skam­bi­nęs as­muo pra­ne­šė, jog nak­tį du as­me­nys, pa­nau­do­ję psi­chi­nę ir fi­zi­nę prie­var­tą, įki­šo jį į au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nę bei, nu­ve­žę į ne­to­lie­se esan­tį ma­lū­ną, kan­ki­no elek­tra. Vė­liau pra­ne­šė­jui pa­vy­ko pa­čiam iš­si­lais­vin­ti ir pa­bėg­ti.
Į šį pra­ne­ši­mą ne­dels­da­mi su­re­a­ga­vo Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK pa­rei­gū­nai. Aiš­ki­nan­tis įvy­kio ap­lin­ky­bes, nu­sta­ty­ta, kad ga­li­ma ne­tei­sė­to lais­vės at­ėmi­mo prie­žas­tis – nu­ken­tė­ju­sio­jo ta­ria­mai įvyk­dy­ta pi­ni­gi­nės va­gys­tė.

Įta­ria­ma, kad pi­ni­gų pa­si­ge­dęs vy­ras į pa­gal­bą pa­si­tel­kė dar vie­ną as­me­nį ir abu nu­si­ve­žė ne­lai­mė­lį į ne­to­lie­se esan­tį ma­lū­ną, kur, nau­do­da­mi psi­chi­nę ir fi­zi­nę prie­var­tą, jė­ga ban­dė iš­gau­ti pri­si­pa­ži­ni­mą. Nu­ken­tė­ju­sy­sis tei­gė, jog jam gra­sin­ta gin­klu, jis, su­riš­tas ir pa­ka­bin­tas ant si­jos, bu­vo de­gi­na­mas elek­tra.

Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK KPONTV pa­rei­gū­nai, pa­si­tel­kę Rie­ta­vo PK bei Pa­tru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­nus, tos pa­čios die­nos va­ka­re su­lai­kė 1979 m. gi­mu­sį ne­teis­tą vie­tos ūki­nin­ką bei jam tal­ki­nu­sį 1991 m. gi­mu­sį aš­tuo­nis kar­tus už va­gys­tes ir ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą teis­tą taip pat Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­ją.

Jų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se at­lik­tų kra­tų me­tu ras­ti ir pa­im­ti ga­li­mai nu­si­kal­ti­mo me­tu nau­do­ti įran­kiai (da­lį jų sku­bė­ta su­nai­kin­ti), gin­klai bei šo­vi­niai.
Su­lai­ky­tie­siems pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl ne­tei­sė­to lais­vės at­ėmi­mo ir sa­va­val­džia­vi­mo (LR BK 146 str. 2 d. už ne­tei­sė­tą lais­vės at­ėmi­mą nu­ma­to bau­dą ar­ba areš­tą, ar­ba lais­vės at­ėmi­mą iki 4 me­tų bei LR BK 294 str. 2 d. už sa­va­val­džia­vi­mą, pa­nau­do­jant psi­chi­nę ar fi­zi­nę prie­var­tą, nu­ma­to areš­tą ar­ba lais­vės at­ėmi­mą iki 5 me­tų).