P. Lileikio nuotr.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius šian­dien jau tu­ri vi­sus skai­čius apie mo­ki­nius švie­ti­mo įstai­go­se. Pa­sak sky­riaus ve­dė­jos Čes­lo­vos Mo­ce­vi­čie­nės, ga­na po di­de­lės me­tų per­trau­kos ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se jau ne­li­ko gąs­di­nan­čio mo­ki­nių ma­žė­ji­mo, anks­tes­niais moks­lo me­tais jų su­ma­žė­da­vo po 200–300, šiais moks­lo me­tais, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais, tik tru­pu­tį dau­giau nei 100. Dar vie­nas iš­skir­ti­nis da­ly­kas ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se – pir­mo­kų mo­kyk­lų du­ris pra­vė­rė net­gi dau­giau nei pra­ėju­siais moks­lo me­tais

Gau­siau­sia gim­na­zi­ja iš­lie­ka Sim­ne

Šiais moks­lo me­tais į še­šias Aly­taus ra­jo­ne vei­kian­čias gim­na­zi­jas, kar­tu su prieš­mo­kyk­li­nu­kais, taip pat Sim­no spe­cia­li­ą­ja mo­kyk­la, at­ėjo 1 tūkst. 687 vai­kai. Mo­ki­nių ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se – 1 tūkst. 556, prieš­mo­kyk­li­nu­kų – 94, ug­dy­ti­nių Sim­no spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je – 37.

Pra­ėju­siais moks­lo me­tais ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gos tu­rė­jo 1 tūkst. 809 auk­lė­ti­nius. Iš šio skai­čiaus mo­ki­nių – 1 tūkst. 706, prieš­mo­kyk­li­nu­kų – 66. Sim­no spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je mo­ki­nių bu­vo tiek pat kaip da­bar – 37.

Pa­ly­gin­ti šiuos moks­lo me­tus su pra­ėju­siais, ug­dy­ti­nių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se su­ma­žė­jo 122. Anks­tes­niais moks­lo me­tais jų su­ma­žė­da­vo 200–300.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Č.Mo­ce­vi­čie­nės pa­ste­bė­ji­mu, ge­ras re­zul­ta­tas dėl pir­mo­kų – pra­ėju­siais moks­lo me­tais jų bu­vo 119, šiais moks­lo me­tais – 122.

Gau­siau­sia gim­na­zi­ja ra­jo­ne iš­lie­ka Sim­ne, nors jo­je, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis ra­jo­ne vei­kian­čio­mis pen­kio­mis gim­na­zi­jo­mis, mo­ki­nių skai­čius iš­tir­po stip­riau­siai. Pra­ėju­siais moks­lo me­tais čia bu­vo 327 mo­ki­niai, da­bar – 309.

An­tra pa­gal mo­ki­nių gau­są yra Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ja su be­veik ne­pa­ki­tu­siu mo­ki­nių skai­čiu­mi, – ji tu­ri 269 ug­dy­ti­nius.

Maž­daug to­kį pat mo­ki­nių skai­čių – 219 – pa­vy­ko iš­lai­ky­ti Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jai. But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja šiais moks­lo me­tais tu­ri 203 mo­ki­nius, pra­ėju­siais moks­lo me­tais – 7 dau­giau. Nuo 185 mo­ki­nių pra­ėju­siais moks­lo me­tais iki 172 šiais moks­lo me­tais su­ma­žė­jo Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jo­je. 169 mo­ki­nių, ly­giai tiek pat kaip per­nai, su­lau­kė Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus gim­na­zi­ja.

Dau­giau­sia mo­ki­nių su­ma­žė­jo bu­vu­sio­je Alo­vės pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je

Nuo rug­sė­jo Aly­taus ra­jo­ne ne­be­li­ko pa­grin­di­nių mo­kyk­lų. Va­do­vau­jan­tis ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­tvir­tin­tu švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos pla­nu, pen­kios pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir mo­kyk­los-dau­gia­funk­ciai cen­trai, vyk­dę pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, ta­po gim­na­zi­jų sky­riais, ku­rie to­liau vyk­do pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas. To­kį spren­di­mą ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė, siek­da­ma tau­py­ti pi­ni­gus švie­ti­mui ma­žė­jant mo­ki­nių skai­čiui ra­jo­ne.

Šiais moks­lo me­tais Alo­vės pa­grin­di­nė mo­kyk­la, Mak­niū­nų mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cen­tras ta­po Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos, Ku­me­čių pa­grin­di­nė mo­kyk­la – Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos, Ūd­ri­jos mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cen­tras – Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus gim­na­zi­jos, Pu­nios mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cen­tras – But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos sky­riais.

Dau­giau­sia mo­ki­nių tarp šių sky­rių ar­ba bu­vu­sių mo­kyk­lų su­ma­žė­jo Alo­vė­je. Per­nai čia bu­vo 103, da­bar – tik 79 mo­ki­niai. Ne­ma­žai jų nu­by­rė­jo ir Ku­me­čiuo­se – nuo 53 iki 33.

Pu­nio­je mo­ki­nių iš­tir­po nuo 57 iki 52, Mak­niū­nuo­se – nuo 56 iki 51, Ūd­ri­jo­je – nuo 54 iki 53.

Č.Mo­ce­vi­čie­nės tei­gi­mu, ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se mo­ki­nių ma­žė­ja dėl tri­jų pa­grin­di­nių prie­žas­čių – ne­ma­žai vai­kų to­les­niam moks­lui pa­si­ren­ka Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trą, su tė­vais iš­vyks­ta gy­ven­ti į už­sie­nį, ki­tas ša­lies sa­vi­val­dy­bes, da­lis mo­ki­nių pa­si­ren­ka Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gas.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos tu­ri­mais duo­me­ni­mis, šiais moks­lo me­tais į Aly­taus miesto ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las iš­ke­lia­vo tik 16 nau­jų mo­ki­nių iš ra­jo­no.

Da­bar­ti­niais moks­lo me­tais Aly­taus miesto ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­gas lan­ko 1 tūkst. 47 mo­ki­niai iš Aly­taus ra­jo­no. Mu­zi­kos, Dai­lės mo­kyk­las ir Jau­ni­mo cen­trą – 197 ra­jo­no mo­ki­niai.

Šiais me­tais ra­jo­ne esan­čiai švie­ti­mo sis­te­mai skir­ta per 6,1 mln. eu­rų. Tre­čius moks­lo me­tus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė mo­ki­nių ug­dy­mui iš vals­ty­bės biu­dže­to gau­na ne mo­ki­nio krep­še­lį, o fi­nan­siš­kai nau­din­ges­nį kla­sės krep­še­lį. Pas­ta­ra­sis su­da­ro 3,6 mln. eu­rų mi­nė­tos su­mos. Ki­tos lė­šos švie­ti­mo sis­te­mai iš­lai­ky­ti, pa­vyz­džiui, mo­kyk­lų pa­sta­tams, mais­to gamybai, ski­ria­mos iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

 

Alma MOSTEIKAITĖ